موقعیت‌های شغلی و استخدام در صنعت پوشاک

لطفا کد شهر را ذکر کنید.
کد ضد اسپم تصویری
حروف و اعداد داخل تصویر را وارد نمایید.