سالن مقدمات بافندکی

وظیفه این سالن، انجام کلیه عملیاتی است که می بایست بر روی نخ یک لای رنگ رزی شده قبل از مصرف درسالن بافندگی به جهت بالا رفتن راندمان تولید انجام گردد.