ENGLISH فارسی

ترسیم و طراحی

واحد طراحی شرکت جامه بافت که متشکل از متخصصین رشته طراحی لباس می باشد، توانایی ارائه و دسته بندی مدلها و طرحها، بنا به نیاز، جهت کلکسیون اختصاصی پاییز و زمستان فصل آینده مشتریان را دار است.

از این رو چنانچه نیاز به ارائه مشاوره و مدیریت  کلکسیون خود را پیشتر برای فصل آینده دارید، این واحد می تواند کمک شایانی به شما کند.

ترسیم و طراحی