اولین نمایشگاه توانمندی های پوشاک ایرانی 1391

شرکت جامه بافت در اولین نمایشگاه توانمندی‌های پوشاک ایرانی در بهمن ماه 1391 حضور به عمل آورد.

این نمایشگاه که با هدف شناساندن توانمندی ها و پتانسیل های صنعت پوشاک داخلی توسط اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران برگزار شد محل مناسبی را جهت ارتباط تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد.